Aktualności
Wrz 27

Spotkanie inaugurujące Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu

27 września 2016 r. w siedzibie ZPP odbyło się pierwsze spotkanie w formie seminarium inaugurujące prace zespołu ekspertów Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu.

Podczas spotkania gościliśmy prof. dr hab. Julitę Wasilczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania
i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej, która przeprowadziła wykład nt. „Budowy konkurencyjności MŚP poprzez współpracę z otoczeniem rynkowym”.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w ramach wystąpienia była kwestia znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego kraju, specyficzne cechy oraz rodzaje przedsiębiorstw w sektorze MŚP, rozwój przedsiębiorczości i bariery jej rozwoju oraz skłonność do współpracy w ramach sektora MŚP. W trakcie spotkania eksperci Forum podjęli dyskusję na temat problemów w budowaniu relacji między przedsiębiorcami. Ich zdaniem jedną z głównych barier jest zbyt niska potrzeba włączania się w budowę kapitału społecznego w ramach formalnych i nieformalnych sieci samorządu gospodarczego wynikająca z niskiego wzajemnego poziomu zaufania między firmami a także w stosunku do własnych partnerów biznesowych. Jednocześnie niski poziom kapitału społecznego, w tym także kapitału relacyjnego stanowi barierę rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Sektor MŚP odgrywa istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki poprzez m in znaczący udział w generowaniu produktu krajowego brutto, tworzeniu nowych miejsc pracy a także kreowaniu zmian społecznych i funkcjonalnych obszaru, na którym działają firmy MŚ. Ważne jest zbudowanie synergii między małym i dużym biznesem, aby powstały sieci powiązań biznesowych, które będą procentować silnym impulsem prorozwojowym, a jednocześnie sprawią, że Polska stanie się bardziej atrakcyjna w globalnym łańcuchu wartości.

Zespół ekspercki przyjmie plan działania Forum na najbliższe miesiące, przeprowadzenia badań sondażowych i prac nad kodeksem dobrych praktyk, które pozwolą na zbudowanie płaszczyzny kooperacji między małym i dużym biznesem.