Perspektywy rozwoju branży ICT do roku 2025 – Raport przygotowany przez INVESTIN na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, patronat Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

Rozwój technologii informacyjnych stanowi fundament wzrostu nie tylko sektora ICT, ale także całej gospodarki i społeczeństwa. Konkurencyjność polskich branż w dużej mierze oparta jest na dostępności i jakości rozwiązań sektora ICT. W dobie globalnych zmian jest to jeden z kluczowych sektorów dla przyszłego wzrostu. Znaczenie sektora ICT w gospodarkach światowych i polskiej dynamicznie rośnie. Kluczowymi trendami w sektorze ICT będą technologie w chmurze, Big Data, internet rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo. Polska stoi przed wyzwaniem zastąpienia dotychczasowych motorów wzrostu, takich jak niskie koszty pracy, dotacje unijne oraz tempo wzrostu produktywności, a także zniwelowania przyszłych niekorzystnych regulacji i czynników ekonomiczno-społecznych. Polskie firmy muszą szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w oryginalnych, autorskich rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz rynkowych.

Pobierz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2017 – raport przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej.
Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.

Pobierz
Zatory płatnicze: duży problem dla małych firm – raport przygotowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ponad 100 mld zł rocznie wynoszą koszty zatorów płatniczych dla polskich firm. Zakazanie ustawowe zatorów płatniczych jest niemożliwe – bankructwa przedsiębiorstw czy spory dotyczące jakości dostarczonych towarów są naturalnie wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej i związane z tym ryzyko. W badaniu FOR wskazane są jednak działania, które pozwolą ograniczyć negatywne konsekwencje zatorów płatniczych dla firm oraz gospodarki.

Pobierz
Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw II kwartał 2016 r. – raport przygotowany przez Narodowy Bank Polski

Raport przedstawia ocenę kondycji sektora przedsiębiorstw niefinansowych ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju, determinant rentowności, aktywności inwestycyjnej, a także skali wykorzystania kredytu oraz oceny ryzyka kredytowego. W II kw. br. sytuacja sektora przedsiębiorstw poprawiła się nieznacznie – nastąpił  wzrost  dynamiki  sprzedaży, zwiększenie tempa zysków oraz wzrost zatrudnienia. Mimo  lekkiej  poprawy,  wydatki  inwestycyjne  pozostały  jednak nominalnie wyraźnie poniżej ubiegłorocznych nakładów, co jest częściowo związane ze spadkiem inwestycji w branżach korzystających ze środków pomocowych UE.

Pobierz
 „Cyfrowa transformacja MŚP – POLSKA” – raport opracowany przez DELab UW | Digital Economy Lab

Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, w najbliższych latach europejskie przedsiębiorstwa zaczną̨ funkcjonować w kontekście Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market, DSM). Konsekwencją wprowadzenia DSM będzie m.in. zniesienie krajowych ograniczeń dotyczących transakcji dokonywanych za pośrednictwem Internetu, a co za tym idzie – łatwiejszy dostęp do nowych rynków i klientów. Sukces polskich przedsiębiorców – nawet tych, którzy od dawna z powodzeniem funkcjonują na lokalnym rynku – będzie zależał od wielu czynników, jednym z kluczowych jest poziom ucyfrowienia. Raport próbuje odpowiedzieć na pytanie – czy polskie firmy – zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – będą w stanie wykorzystać szanse rozwojowe związane z wprowadzeniem DSM?

Pobierz
 “Wizerunek przedsiębiorcy w Polsce” – raport Polskiej Rady Biznesu we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Przedstawione w raporcie dane pokazują, że wizerunek przedsiębiorców w opinii publicznej jest, z małymi wyjątkami, pozytywny. Grupie tej przypisywane są cechy uważane za korzystne, takie jak wykształcenie, pracowitość czy uczciwość. Polacy są też w dużej części świadomi wkładu, jaki przedsiębiorcy wnoszą do naszej gospodarki. Wiedzą, że tworzą oni miejsca pracy i budują potencjał gospodarczy kraju. Taki stan rzeczy świadczy o ważnej ewolucji poglądów, która zaszła w polskim społeczeństwie.

Pobierz
 „Badanie firm rodzinnych 2016. Firmy rodzinne w obliczu zmian” – raport opracowany przez PwC przy współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego.

W ciągu najbliższych 5 lat aż 72% firm rodzinnych w Polsce zostanie przekazanych następnemu pokoleniu. Zmiana pokoleniowa jest jednym z największych wyzwań, tym bardziej, że dotyczy także pracowników i klientów. Jednak coraz więcej zarządzających polskimi przedsiębiorstwami rodzinnymi oczekuje szybkiego i agresywnego rozwoju, którego podstawą staje się ekspansja zagraniczna. Już teraz 68% firm rodzinnych działa także na rynkach poza Polską, a w ciągu 5 lat 65% zamierza zdobyć kolejne – wynika z raportu.

Pobierz
 Biznes w sieci – cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości- raport przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, IAB Polska, PwC oraz przedstawicieli biznesu zrzeszonych w IAB.

Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że polskie firmy w coraz większym stopniu korzystają z Internetu w swoim codziennym funkcjonowaniu – zarówno w obszarze komunikacji z klientami, realizacji działań marketingowych i handlowych, a także w obszarze księgowości. Wciąż jednak istnieje ogromny potencjał, w znacznym stopniu niewykorzystywany przez przedsiębiorców.

Pobierz
 GEM Polska – Raport z badania przedsiębiorczości – przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Raport zawiera dane za lata 2011-2015 nt. kształtowania się przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów Europy i świata oraz wyniki eksperckiej oceny warunków do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w naszym kraju. Stanowi wynik pracy badawczej w ramach międzynarodowego projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Pobierz
Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw III kwartał 2016 r. – raport przygotowany przez Narodowy Bank Polski

Według raportu w III kw. 2016 r. sytuacja sektora przedsiębiorstw pozostała dobra, pojawiły się jednak oznaki spowolnienia koniunktury, w tym spadek dynamiki sprzedaży krajowej oraz niższe wydatki na środki  trwałe w sektorze prywatnym. Obserwowana równocześnie kontynuacja wzrostu zatrudnienia może jednak sugerować przejściowy charakter pogorszenia koniunktury.

Pobierz
Raport o stanie sektora MSP (2016) – raport opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport prezentuje obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw. Ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – większość analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Systematycznie rośnie także liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach, jak i liczba pracujących w przeciętnej firmie. Widać również poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost produktywności i poprawę działalności inwestycyjnej firm.

Pobierz
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016. Temat specjalny: inwestycje w mikro i małych firm – raport przygotowany przez Bank Pekao S.A.

Według raportu ubiegły rok był dobrym okresem dla inwestycji realizowanych przez najmniejsze firmy. Przeprowadzenie projektów inwestycyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy zadeklarował rekordowy odsetek 49% badanych przedsiębiorstw. Zwiększyła się nie tylko liczba inwestujących przedsiębiorstw, ale także wysokość nakładów inwestycyjnych, dominowały inwestycje modernizacyjne, polegające na zakupie aktywów, których do tej pory w firmie nie było. Zdaniem autorów raportu w kolejnych latach inwestycje w sektorze przedsiębiorstw będą rosły. Czynniki demograficzne będą skłaniać przedsiębiorców do coraz większej automatyzacji produkcji. Inwestycjom sprzyjać będzie też popyt na towary i usługi naszych firm, miliardy euro ze środków unijnych, które w najbliższych latach zasilą polską gospodarkę oraz dobry dostęp do finansowania komercyjnego.

Pobierz
Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP – raport przygotowany przez DELab UW | Digital Economy Lab

Publikacja ma na celu wprowadzenie polskiego przedsiębiorcę w zagadnienia związane z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, a tym samym zachęcenie do wykorzystania szans na rozwój własnej działalności gospodarczej. Raport chce także uświadomić przedsiębiorcom dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze,  że  cyfryzacja  jest  wszechobecna  w  gospodarce  i  jej  konsekwencje  odczuje  każdy – nawet przedsiębiorcy, którzy działają w tradycyjnych sektorach gospodarki i od lat ograniczają się do lokalnego rynku zbytu. Po drugie, że wprowadzane przez Komisję Europejską regulacje mają  ułatwić  prowadzenie  działalności  i  osiągnięcie  sukcesu trzeba  tylko  o  nich  wiedzieć  i  umiejętnie je wykorzystywać.

Pobierz
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem- raport przygotowany przez Polską Radę Biznesu oraz DELab UW | Digital Economy Lab

Pozycję Polski w rankingach innowacyjności wzmacniają aktywa oparte na wiedzy (patenty, chronione znaki towarowe i wzory przemysłowe), wysokiej jakości zasoby ludzkie oraz wydatki sektora publicznego na badania i rozwój. Poprawy wymaga współpraca między biznesem i uczelniami. Pozwala to przypuszczać, że stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej i wydatków na działalność R&D poprzez systemy zachęt i ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, proponowane w małej ustawie o innowacyjności i planowane w kolejnych krokach nowej perspektywy finansowania innowacji, pozwoliłoby znacząco poprawić innowacyjność rodzimej gospodarki.

Pobierz

Przereklamowane drobne przedsiębiorstwa

W Polsce dominuje mit o wielkim znaczeniu małych przedsiębiorstw. Tymczasem najbardziej prężne gospodarki oparte są o duże firmy. To one mają kapitał i możliwości organizacyjne, by prowadzić badania i wprowadzać innowacje. Lepiej więc stawiać na duże firmy, dbając przy tym, by nie stały się zbyt silne względem społeczeństwa – pisze Piotr Wójcik na portalu REO.

Wyświetl
Potężne zatory płatnicze w budowlance. Tysiące niezapłaconych faktur

Z najnowszej edycji badania “Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że “dokładnie w 85 proc. firm ich kontrahenci spóźniają się z oddaniem pieniędzy za sprzedane usługi lub towary lub nie płacą w ogóle” – wyniki badania publikowanego na forum TVN24bis

Wyświetl
„Mozolna będzie droga do wzrostu produktywności”

Wywiad z Hans Peter Lankes, dyrektorem zarządzającym ds. strategii w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju o potrzebie wzrostu produktywności w Europie poprzez zwiększenie poziomu inwestycji i upowszechnianie innowacji.

Wyświetl
„Zaufanie Polaków do branży finansowej” 

Wywiad z prof. Dominiką Maison, Dziekanem Wydziału Psychologii UW o wynikach badania przeprowadzonego przez Maison & Partners na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych w ramach projektu „Nienieodpowiedzialni.pl” na temat postrzegania branży finansowej przez społeczeństwo polskie. Problemami, z którymi borykają się obecnie instytucje finansowe jest brak zaufania społeczeństwa do banków i nie postrzeganie ich jako instytucji zaufania publicznego –  bankom ufa 49 proc. Polaków, doradcom finansowym – 26 proc., a firmom pożyczkowym tylko co dziesiąty – wynika z badania.

Wyświetl
„Czy firmy faktycznie wstrzymały inwestycje? Pokazujemy tych, którzy wydają więcej” Wyświetl
„Wartości mają znaczenie”

To nie jest kryzys wynikający z tego, że brakuje dóbr na rynku. Że nie ma technologii, lub że szwankuje dystrybucja, przynajmniej w naszej części świata – nie. Chodzi o brak wspólnoty, brak solidarności między egocentrycznymi jednostkami. Kiedy ja studiowałem mówiło się, że 20 proc. ludzi posiada 80 proc. dóbr tego świata. Teraz mówi się o proporcji 10/90, czyli zrobiło się jeszcze bardziej niesprawiedliwie – mówi prof. Krzysztof Wielecki z UKSW. Zachęcamy do lektury wywiadu poświęconego wartościom w gospodarce i próbie odpowiedzi na pytanie o przyczyny ostatniego kryzysu ekonomicznego.

Wyświetl
„Czy samozatrudnieni to przedsiębiorcy”

Nie jest prawdą, że samozatrudnieni to głównie ukryci pracownicy przymuszeni do zarejestrowania działalności gospodarczej. W takiej sytuacji jest najwyżej 10 proc. z nich. Jeśli państwo przyznaje ulgi podatkowe dla samozatrudnionych, to brak jest przesłanek, by nie mogli z nich skorzystać inni wolni strzelcy – twierdzi prof. Jerzy Cieślik, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości w Akademii Leona Koźmińskiego w artykule, który został opublikowany w Rzeczpospolitej.

Wyświetl
„Dlaczego bogaci powinni dzielić się z biednymi. Rozruszać kocura”

Wywiad z Marianą Mazzucato – profesor ekonomii i innowacji na Uniwersytecie Sussex w Wielkiej Brytanii – o micie państwa marnotrawnego i konieczności podzielenia się zyskiem przez gigantów biznesu.

Wyświetl
„Europa Środkowa nadal będzie się rozwijać”

Wywiad z Peter Jarrett, szefem działu Europy Środkowej w OECD o tym jak Polska powinna pogłębiać rynek kapitałowy oraz zachęcać pracowników do pozostawania na rynku pracy.

Wyświetl
„Małe i średnie firmy mniej boją się kredytu”

Choć dane o akcji kredytowej pokazują umiarkowane przyspieszenie, małe i średnie firmy częściej sięgają po kredyt i deklarują, że zamierzają zwiększyć inwestycje. Wiele banków postrzega sektor MŚP jako strategiczny, ale większy popyt na kredyt stworzy dla nich nowe wyzwania związane z oceną ryzyka – pisze Jacek Ramotowki

Wyświetl
„Wysokie zyski firm, spadek inwestycji”

Według najnowszych badań GUS – przedsiębiorstwa zanotowały w pierwszym półroczu 67 mld zł zysku, o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej – odnotowuje w artykule Anna Cieślak-Wróblewska

Wyświetl
„Polskie firmy nie wykorzystują w pełni możliwości Internetu”

Polacy coraz chętniej robią zakupy w sieci. Niestety, polscy przedsiębiorcy radzą sobie z Internetem znacznie gorzej. Zaledwie co ósma firma potrafi sprzedawać on-line. W wykorzystaniu social mediów rodzime przedsiębiorstwa są w ogonie Europy – pisze Krzysztof Bień z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

Wyświetl