Misja

Misją istnienia Forum jest budowa relacji, zrozumienia i współpracy pomiędzy małym i dużym biznesem. Forum gromadzi ekspertów ze świata biznesu, nauki oraz administracji. Tematy prac Forum dotyczą budowania dialogu i współpracy gospodarczej między dużymi firmami i sektorem MŚP pozytywnie wpływającego na rozwój polskiego rynku, znoszenia barier prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.

Cele pracy Forum

  • Stworzenie płaszczyzny dialogu między małymi i dużymi firmami, ekspertami i administracją
  • Budowanie świadomości wzajemnego oddziaływania i łańcucha powiązań MŚP i dużych firm oraz bezpośredniej i pośredniej roli inwestycji krajowych zagranicznych
  • Badania przedsiębiorczości
  • Promocja idei przedsiębiorczości
  • Analizowanie polskich postaw przedsiębiorczości pod kątem historii, psychologii, nauk społecznych i ekonomii
  • Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej.

Współpraca będzie opierać się na wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami zarówno z sektora MŚP jak i dużymi firmami, prowadzeniu badań, przygotowywaniu ekspertyz i raportów dla decydentów i przedsiębiorców.

Praca Forum będzie przybierać formy seminariów, warsztatów, przedstawiania rekomendacji rozwiązań, raportów i analiz, bieżących komentarzy medialnych ekspertów. Jednym z celów istnienia Forum jest też przygotowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Korporacje – sektor MSP.

Partnerzy Forum

zpp3
logo-orange_1234_mediatheque-lightbox